O projekcie

Przedmiotem projektu jest realizacja programu mobilności ponadnarodowej dla 40 (15K, 25M) pracowników / pracodawców z woj. śląskiego w Brandenburgii (Niemcy), chcących podnieść swoje kompetencje (w zakresie praktycznej nauki zawodu na bazie modelu dualnego) lub kwalifikacje (kurs pedagogiczny dla 10 osób) niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia zwłaszcza w branżach innowacyjnych dla woj. śląskiego.
W ramach projektu będę oferowane jest następujące wsparcie:
  • usługi brokera edukacyjnego – 3h (przygotowanie Indywidualnego Planu Działania) ,
  • seminarium przygotowawcze przed mobilnością (6h, miejsce Cieszyn),
  • kursu pedagogicznego (uwaga: jedynie w przypadku jego nieposiadania) zgodnie z wymaganiami określonymi w par. 10 ust. 4 rozporządzenia MEN, czyli którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej
  • mobilności ponadnarodowej tj. udziałem w wyjeździe do Niemiec na okres 6 dni (niedziela – piątek), mającym formę obserwacji uczestniczącej realizowanej w przedsiębiorstwach prowadzących kształcenie w miejscu pracy (wraz z ubezpieczeniem oraz kieszonkowym).
Projekt ma na celu umożliwienie nabycia lub podniesienia kompetencji przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także osoby, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.
Program mobilności ponadnarodowej, realizowany w formie obserwacji uczestniczącej, ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w landzie Brandenburgia oraz Berlinie.
Ramowy plan mobilności do Niemiec (land Brandenburgia, Berlin) przedstawia się następująco:

 
Liczba porządkowa Zakończenie tury naboru Data spotkania przygotowawczego Data mobilności
1 31.10.2019 15.11.2019 24-30.11.2019
2 31.12.2019 10.01.2020 19-25.01.2020
3 28.02.2020 13.03.2020 22-28.03.2020
4 30.04.2020 08.05.2020 17-23.05.2020
5 31.08.2020 11.09.2020 20-26.09.2020


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
RAMOWY PROGRAM MOBILNOŚCI DO NIEMIEC 
Niedziela: przyjazd do Niemiec w godzinach popołudniowych. 
DZIEŃ 1 (poniedziałek): 
- Prezentacja partnera w zakresie dualnego systemu kształcenia (organizacja, finansowanie, zasady, niemiecki The Vocational Training Act, rozwiązania landu Brandenburgia). Miejsce: siedziba partnera. Prezentacja, pytania odpowiedzi (1 godz.). 
- Przejazd do przedsiębiorstw zgodnie z określonym zapotrzebowaniem. Wprowadzenie, zapoznanie, wręczenia pakietów powitalnych, ustalenie zasad współpracy. Ogólne poznanie zakładu, metod pracy, struktury, zaplecza technicznego i socjalnego. Zagadnienia merytoryczne: prezentacja programów nauki danego zawodu; kompatybilność z programem szkolnym, sposób monitoringu praktyk (3 godz.).
Udział w zajęciach praktycznych. Metoda: obserwacja uczestnicząca. Miejsce: zakłady pracy (2 h). 
DZIEŃ: 2, 3 i 4 (wtorek, środa, czwartek). Udział w zajęciach praktycznych w przedsiębiorstwach. Metoda: obserwacja uczestnicząca (6h). Zakres: ćwiczenia z zakresu kształcenia praktycznego z komentarzem. Miejsce: niemieckie zakłady pracy. 
Dzień 5 (piątek) 
Udział w zajęciach praktycznych. Metoda: obserwacja uczestnicząca. Miejsce: zakłady pracy lub dla dopełnienia centra kształcenia praktycznego (4h). 
Spotkania podsumowujące w przedsiębiorstwach (2h). 
Podsumowanie na wspólnej sesji z udziałem uczestników i ich niemieckich uczestników, Prezentacja bilansu pozyskanych doświadczeń. Uroczyste zakończenie mobilności. Miejsce: siedziba partnera (1h). 
Sobota: wyjazd w godzinach porannych.

DANE KONTAKTOWE

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel. +48 663 301 761
e-mail: roman@deltapartner.org.pl