Rekrutacja do projektu!


Trwa rekrutacja do projektu. Zgłoś się do projektu.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do 31.08.2020 roku. Kolejne tury rekrutacji kończą się zgodnie z harmonogramem. Aplikacje zgłoszone w danej turze zostaną przedłożone komisji rekrutacyjnej.
Aby wziąć udział w projekcie złóż: 1. deklarację przystąpienia do projektu, 2. oświadczenie oraz 3. formularz zgłoszeniowy


Warunki przystąpienia do projektu:
- Mieszkaniec województw śląskiego oraz osoba pełnoletnia
- Przedsiębiorca lub pracownik – instruktor praktycznej nauki zawodu
- Przedsiębiorca lub pracownik - zainteresowanych prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu lecz nie posiadających przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego
- Konieczność udziału w spotkaniu przygotowawczym (w Cieszynie)
- Minimalny próg obecności to 80%, z wyjątkiem sytuacji, które można zakwalifikować jako siła wyższa
- Udział w ewaluacji projektu,
- Przedłożenie podsumowania przebiegu mobilności (efekt pedagogiczny, metody pracy z uczniem).Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami / oświadczeniami w zakresie uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu (status pracodawcy/pracownika, doświadczenie, posiadane wykształcenie, kurs pedagogiczny oraz opcjonalnie urzędowego zaświadczenia o niepełnosprawności) oraz złożenie kompletu dokumentów w określonym terminie w biurze projektu (siedziba Wnioskodawcy) osobiście, pocztą, bądź przesłanie formularza drogą elektroniczną, opatrzonego podpisem elektronicznym. Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową umożliwione zostaną zapisy drogą telefoniczną lub zapewniony zostanie asystent do wypełnienia formularza.
Z każdą osobą, która formalnie zakwalifikuje się do projektu przeprowadzony będzie indywidualna rozmowa, podczas której wypleniony będzie formularz potrzeb i motywacji. Formularz będzie włączony do złożonej aplikacji i zdecyduje programie mobilności. 
W rekrutacji punkty zostaną przyznane za:
- uczestnik z branży inteligentnych specjalizacji TAK -10 pkt., NIE - 0 pkt.;
- uczestnik z branży zawodów deficytowych w woj. śląskim TAK -5 pkt., NIE - 0 pkt.;
- doświadczenie zawodowe do 1 roku - 2 pkt. 2- 5 lat - 3 pkt., 6-10 lat - 5 pkt., powyżej 10 lat - 7 pkt. 
- ocena możliwości wykorzystania wiedzy w zakresie dualnego systemu kształcenia ocena od 0 pkt. do 10 pkt;
- znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) brak 0 pkt., komunikatywna 5 pkt (oświadczenie);
- pracodawca/pracownik nadzorujący uczniów/pracowników młodocianych: do 5 uczniów rocznie -1 pkt.; od 6 do 10 -4 pkt., od 11 do 15-8 pkt., od 16 do 20-11 pkt., powyżej 20 -15 pkt. (oświadczenie) 
- osoby niepełnosprawne 10 pkt.(urzędowe zaświadczenie);
- kobiety wychowujące dziecko do lat 7 -15 pkt.; oświadczenie.
Po zsumowaniu zostaną stworzone listy rankingowe, od największej liczby punktów. W przypadku takiej samej liczbie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również określona liczba miejsc dla każdej z płci. Osoby, które nie zakwalifikują się, znajdą się na liście rezerwowej.

DANE KONTAKTOWE

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel. +48 663 301 761
e-mail: roman@deltapartner.org.pl